ራእይን / Vision/ ልኡኽን /Mission /ብሄራዊ ክልላዊ  መንግስቲ ትግራይ

ራእይ

 ዝተመሓየሸ መነባብሮ ዝለዓለ ብርኪ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ዝወነነ ሕብረተሰብ፣ ኣብ ተሳትፎ ህዝቢ ዝተመስረተ ዲሞክራሲ፣ ሰላምን ሰናይ ምምሕዳርን ዝነገሰላ፣ ምዕቡልን ተወዳዳራይ ዝኾነ ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ዘረጋገፀኦ ብርኪ ዕብየት ኢኮኖሚ ዝበፅሐት ትግራይ ምርኣይ

ልኡኽ

ናይዚክልል ሰብኣውን ተፈጥሮኣውን ሃፍቲ ናብ ስሉጥ ልምዓት እቲ ክልል ብምቕያር፣ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ዜጋታት ብምኽባር ሰላምን ፀጥታን  ብምርግጋፅ፣ ትምህርትን ጥዕናን  ንኹሉ ዜጋ ክባፃሕ ብምግባር ሕገመንግስቲ ዝፈቕዶም ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ መሰላት ክኽበሩ ምግባር

 ራእይ፣  ልኡኽ፣ ዕላማን  ክብርታትን  ቤት ፅሕፈት ርእሰ  ምምሕዳር                

 ራእይ / Vision /

  ተገልገልትና ብኣወሃህባ ግልጋሎትና ዓጊቦምን ርክባት ተጠናኺሩን ምርኣይ

ልኡኽ  / Mission /

       ሉጥን  ውፅኢታውን  ግልጋሎት  ብምቕራብ ፣ ስራሕቲ ርክብ ህዝቢ ብምስላጥ ፣ ግልጋሎት  ፕሮተኮልን መስተንግዶን ፣ ብምሃብ ርእሰ ምምሕዳርን ስራሕ ፈፃሚትን / ካብኔ/ ስራሕቶም ከዕዉቱ ምሕጋዝ ፡፡

ዕላማ /objectives/

       ርእሰ ምምሕዳርን ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚትን ዝተወሃቦም ሕገ መንግስታዊ  ሓላፍነት

       ብብቕዓት ንክዋፅኡ ዝተዋደደ ኩለመዳያዊ ደገፍ ብምሃብ  ስራሕ ክዕወት ምግባር ፡፡

ክብርታት / ፀጋታት / Core values /

       ቤት ፅሕፈት ርእሰ  ምምሕዳር  ብመንፅር ዝተጣየሸሉ ናይ ሕጊ ሰነድን  ዕላማን ፣ካብ  ራእይናን ልኡኽናን  ብምብጋስ  ዘለውና  ክብርታት / ፀጋታት / ፣

1.   ስራሕቲ ርክብ ህዝብን ምምሕዳርን  ምጥንኻር

2.   ብሉፅ ግልጋሎት ፋይናንስን  ንብረትን  ምሃብ

3.   ብሉፅ ግልጋሎት መስተንግዶ ምሃብ ፣

4.   ኣብ ምርግጋፅ ፍትሕን ሰናይ  ምምሕዳርን  ብፅሒትና  ምብርካት ፣

5.   ምሽጥር ምሕላው ፣

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Address:-

Fax number: 0344 40 24 37