ራእይን / Vision/ ልኡኽን /Mission /ብሄራዊ ክልላዊ  መንግስቲ ትግራይ

ራእይ

 ዝተመሓየሸ መነባብሮ ዝለዓለ ብርኪ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ዝወነነ ሕብረተሰብ፣ ኣብ ተሳትፎ ህዝቢ ዝተመስረተ ዲሞክራሲ፣ ሰላምን ሰናይ ምምሕዳርን ዝነገሰላ፣ ምዕቡልን ተወዳዳራይ ዝኾነ ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ዘረጋገፀኦ ብርኪ ዕብየት ኢኮኖሚ ዝበፅሐት ትግራይ ምርኣይ

ልኡኽ

ናይዚክልል ሰብኣውን ተፈጥሮኣውን ሃፍቲ ናብ ስሉጥ ልምዓት እቲ ክልል ብምቕያር፣ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ዜጋታት ብምኽባር ሰላምን ፀጥታን  ብምርግጋፅ፣ ትምህርትን ጥዕናን  ንኹሉ ዜጋ ክባፃሕ ብምግባር ሕገመንግስቲ ዝፈቕዶም ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ መሰላት ክኽበሩ ምግባር

 ራእይ፣  ልኡኽ፣ ዕላማን  ክብርታትን  ቤት ፅሕፈት ርእሰ  ምምሕዳር                

 ራእይ / Vision /

  ተገልገልትና ብኣወሃህባ ግልጋሎትና ዓጊቦምን ርክባት ተጠናኺሩን ምርኣይ

ልኡኽ  / Mission /

       ሉጥን  ውፅኢታውን  ግልጋሎት  ብምቕራብ ፣ ስራሕቲ ርክብ ህዝቢ ብምስላጥ ፣ ግልጋሎት  ፕሮተኮልን መስተንግዶን ፣ ብምሃብ ርእሰ ምምሕዳርን ስራሕ ፈፃሚትን / ካብኔ/ ስራሕቶም ከዕዉቱ ምሕጋዝ ፡፡

ዕላማ /objectives/

       ርእሰ ምምሕዳርን ቤት ምኽሪ ስራሕ ፈፃሚትን ዝተወሃቦም ሕገ መንግስታዊ  ሓላፍነት

       ብብቕዓት ንክዋፅኡ ዝተዋደደ ኩለመዳያዊ ደገፍ ብምሃብ  ስራሕ ክዕወት ምግባር ፡፡

ክብርታት / ፀጋታት / Core values /

       ቤት ፅሕፈት ርእሰ  ምምሕዳር  ብመንፅር ዝተጣየሸሉ ናይ ሕጊ ሰነድን  ዕላማን ፣ካብ  ራእይናን ልኡኽናን  ብምብጋስ  ዘለውና  ክብርታት / ፀጋታት / ፣

1.   ስራሕቲ ርክብ ህዝብን ምምሕዳርን  ምጥንኻር

2.   ብሉፅ ግልጋሎት ፋይናንስን  ንብረትን  ምሃብ

3.   ብሉፅ ግልጋሎት መስተንግዶ ምሃብ ፣

4.   ኣብ ምርግጋፅ ፍትሕን ሰናይ  ምምሕዳርን  ብፅሒትና  ምብርካት ፣

5.   ምሽጥር ምሕላው ፣

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Address:-

Fax number: 0344 40 24 37

ዜና

 • ብዘይ  ዲሞክራሲ ስሉጥ  ልምዓት ከምዘይረጋገፅ  ተገሊፁ readmore
 • ንሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈት ምምሕዳር ወረዳን ዞባን ገምጋማዊ ስልጠና ተዋሂቡ readmore
 • መበል 39 ዓመት  በዓል 11 ለካቲት ብኣንደበት መራሕትና readmore
 • መቐለ መርከብ ኣብ ሃገረ ጁቡቲ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ readmore
 • ብ ኣšከባብራ በዓል “ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ህዳሰ ትግራይ šብ ትግራይ ” ዘተኮረ መግለፂ ብšባላት ኮሚቴ ›ቲ ፌስቲቫል መግለፂ ተዋሂቡ readmore
 • ርእሰ  ምምሕዳር  ክልል ትግራይ ንላዕለዎት ኣመራርሓን  ሰራሕተኛታትን  ቤት  ፅሕፈት  ርእሰ  ምምሕዳር  ሽልማት ሂቦም readmore
 • ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ  ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም readmore
 • መበል 22 ጉባኤ ትምህርቲ ብ/ክ/መ/ትግራይ  ተዛዚሙ read more
 • 4ዘበን መበል12 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብ/ክ/መ/ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ብምፅዳቕ ተዛዚሙ readmore
 • ኣሸጐዳ ንፋስ  ሓይሊ  መመንጨዊ  ብዕሊ ተመሪቑ  ስርሑ ጀሚሩ readmore
 • ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት 935 እሱራት ይቅርታ ተገይርሎም read more
 • መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ደቡብ ኮርያ ንክልልና ዝተፈላለዩ ሓገዛት ገይሩ read more

 • ኣሸንዳ ደ/ኣንስትዮ ቤ/ፅ ር/ምም/ር ንመለስ ፋውንዴሽን ገንዘብ ኣወፊየን read more
 • 1 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ  ክቡር መራሒ ሃገርና   ነበር ቀ/ሚ መለስ ዜናዊ ብድምቀት ተኸቢሩread more
 • መዓልቲ ተኸላ ፈልሲ ትግራይ ብዕሊ ተጀሚሩ readmore
 • 4ዘበን መበል 11 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ተጀሚሩ readmore
 • ዝርዝር ስራሕን ሓላፍነትን ቤ/ፅ/ር/ምም/ር/ብ/ክ/መ/ትግራይ readmore
 • 15 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ብድምቀት ተኸቢሩ readmore
 • ሽልማት ፌስቲቫል ሓረስቶት ትግራይ ተኻይዱ readmore
 • ኣብ ምዕዋት  መበል  11 ጉባኤ  ህወሓት ፍሉይ ተራ ንዝበሮም ትካላትን  ሰብ ሃብትን ኣፍልጦ ምስጋና ተዋሂቡ readmore
 • ቤት ምኽሪ ዓበዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሽልማት ምስክር ወረቐት  ሂቡread more

 • መበል 11 ጉባኤ ህወሓት ብዓዎት ተዛዚሙ readmore
 •  መበል 11 ጉባኤ ህወሓት ብዕሊ ተኸፊቱ readmore
 • መዓልቲ  ደቂ  ኣንስትዮ  ማርች  8   ንመበል 37  ግዘ  ብድሙቅ  ኣገባብ  ተባዒሉ readmore
 • 19ኛ ጋሻ ክፍለ ጦር ኣብ ከተማ ዉቕሮ 1ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ  ሰሪሑ ንህዝቢ ኣረኪቡ readmore
 • መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ አሉላ አባ ነጋ መቐለ ¯ ምሸታዊ በረራ ክጅምር ኢዩreadmore
 • ፋብሪካ ጂብሰም ዓዲጉዶም ተመሪቑ readmore
 •  ብምኽንያት መበል 38 ዓመት ልደት ህ.ወ.ሓ.ት ዝተወሃ ውድባዊ መግለፂ read more
 • ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ጉዳያት ዳያስፖራ 500,000 ብር ዝዋገኦም ናውቲ ኤሌክትሮኒክስ  ብሓገዝ ረኺቡ፡፡readmore

 • በዓል  መከላኸሊ  ሃገር  ሰሜን እዚ ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ማእኸል  መሰልጠኒ  ብ/ጀ በርሀ ወ/ጊዮርግስ  ብዝተፈላለየ ምድላዋት ተባዒሉ readmore
 • ሓላፊ ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ስራሕ ንምክያድ ትግራይ ኣትዮም readmore

 

 • ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዑደት ስራሕ ኣካይዶም readmore...
 • ኣብ ብሄራዊ  ክልላዊ  መንግስቲ  ትግራይ  ኣወዳድባ  ስልጣንን  ተግባርን ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር  ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 63 / 1995  ዓ /ም readmore..
 •  ተመሓይሹ  ኣብ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ  ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ read more...
 •  ስነ ስርዓት ምዝገባ ሃፍቲ ኣብ ክልልና ብዕሊ ተጀሚሩ read more...